سمعی

چگونه اینترنت ناکام ماند جسی سلاکتر

هدف ترولینگ 4chan در سال 2010 تبدیل به یک ویدئوی ویروسی شد. در حال حاضر ، شخصی که قبلاً به نام Jessi Slaughter شناخته می شد در مورد زندگی پس از بدنامی ویروسی صحبت می کند.

نکات واقعی

توصیه می شود