عطر

ICYWW: اینگونه عطر برتر تولید می شود

Sophie Labbé استاد عطرساز IFF روند خود را برای ایجاد یک پرتاب جدید برای Bulgari Parfum توضیح می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر ، داخل آن را کلیک کنید.

نکات واقعی

توصیه می شود