موهای طبیعی

یک سفر جاده ای از طریق 'شهرهای Sundown' سابق باعث شد که من در مورد گره های بانتو خود تجدید نظر کنم

نویسنده ما تجدید نظر در مورد گره های بانتو خود را قبل از سفر جاده ای در شهرهای غروب خورشید سابق توصیف می کند. نظرات او را بخوانید که چگونه سبک محافظتی او در نهایت شایستگی زیبایی سیاه او را تأیید کرد.

نکات واقعی

توصیه می شود